Hotel Belfort

rest.jpg (30447 bytes)

W naszej restauracji na 150 miejsc podajemy dania kuchni polskiej i europejskiej. Do dyspozycji goœci oferujemy tak¿e bar na 80 miejsc oraz klub nocny na 80 miejsc. Istnieje mo¿liwoœæ organizacji przyjêæ okolicznoœciowych.