Hotel Belfort

Sala konferencyjna

conf.jpg (52080 bytes)


W naszych 3-ch salach konferencyjnych wyposa¿onych w:
- sprzêt audiowizualny;
- nag³oœnienie bezprzewodowe;
istnieje mo¿liwoœæ organizacji konferencji, zjazdów, szkoleñ, spotkañ integracyjnych, treningów mened¿erskich.