Bursztyn

Mi³o nam Pañstwa zaprosiæ do naszych dwóch sal konferencyjnych:
sala konferencyjna dla 70 osób;
sala konferencyjno bankietowa dla 220 osób
.
Sale s¹ wyposa¿one w sprzêt audiowizualny